อย่าลืม! ทันตกรรม ทำฟัน ประกันสังคม 2565 เช็กสิทธิได้เลย

อย่าลืม! ทันตกรรม ทำฟัน ประกันสังคม 2565 เช็กสิทธิได้เลย

Knowledge 0

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 ทางสำนักงานประกันสังคมให้ได้สิทธิในการทำฟัน ทันตกรรมต่าง ๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อปี ถือเป็นเรื่องดีที่ผู้ประกันตนทุกคนจะมีโอกาสดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง ทั้งนี้มีเงื่อนไขเบื้องต้นในการเข้ารับสิทธิ์ทันตกรรม ทำฟัน ประกันสังคม 2565 ต้องเป็นผู้ส่งเงินสมทบกองทุนฯ ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ภายในระยะเวลา 15 เดือน ซึ่งใครที่ส่งครบ 3 เดือนแล้วลาออกก็ยังเข้ารับบริการได้ เพราะประกันสังคมยังให้ความคุ้มครองอีก 6 เดือน นับตั้งแต่วันลาออก “ไม่ต้องสำรองจ่าย”

เงื่อนไขเบื้องต้นรับสิทธิ์ ทันตกรรม ทำฟัน ประกันสังคม 2565

ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 สามารถใช้สิทธิทันตกรรม ทำฟัน ประกันสังคม 2565 ประกอบด้วย ถอนฟัน, อุดฟัน, ผ่าฟันคุด, ทำฟันปลอม โดยเบิกค่าใช้จ่ายได้รวมทั้งหมด 900 บาท / ปี อย่างไรก็ตามมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

 • ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ไม่เกิน 900 บาท / ปี
 • ทำฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน ไม่เกิน 1,500 บาท เบิกได้ทุก 5 ปี แบ่งเป็น
  • จำนวน 1 – 5 ซี่ วงเงินไม่เกิน 1,300 บาท
  • มากกว่า 5 ซี่ วงเงินไม่เกิน 1,500 บาท
 • ทำฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก ไม่เกิน 4,400 บาท เบิกได้ทุก 5 ปี แบ่งเป็น
  • ฟันบนหรือฟันล่าง (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) วงเงินไม่เกิน 2,400 บาท
  • ฟันบนหรือฟันล่าง (เลือกทั้งคู่) วงเงินไม่เกิน 4,400 บาท

ทันตกรรม ทำฟัน ประกันสังคม 2565 ต้องสำรองจ่ายไหม?

สำหรับผู้ประกันตนที่ต้องการใช้สิทธิ์ทันตกรรม ทำฟัน ประกันสังคม 2565 สามารถเลือกได้ทั้งการไม่ต้องสำรองจ่าย วงเงินไม่เกิน 900 บาท / ปี หรือในกรณีสำรองจ่ายไปก่อน ให้นำเอกสาร ใบเสร็จ เพื่อทำเบิกกับทางสำนักงานประกันสังคมได้ โดยมีวิธีดังนี้

1. เตรียมเอกสารที่ได้จากโรงพยาบาลของรัฐ เอกชน หรือคลินิกทันตกรรม ประกอบไปด้วย

 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16)
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • ใบรับรองแพทย์
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยราชการ
 • เวชระเบียนของแพทย์ผู้รักษา (กรณีเบิกฟันปลอมฐานอะคริลิก)
 • หากเลือกรับเงินทางธนาคาร ผู้ประกันตนต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ระบุชื่อ – สกุล เลขเลขที่บัญชี เลือกได้ 11 ธนาคาร ได้แก่
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • ธนาคารกรุงเทพ
  • ธนาคารกสิกรไทย
  • ธนาคารไทยพาณิชย์
  • ธนาคารทหารไทย
  • ธนาคารธนาคารทหารไทยธนชาต
  • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
  • ธนาคารออมสิน (อยู่ระหว่างปรับปรุงโปรแกรม)
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (อยู่ระหว่างปรับปรุงโปรแกรม)

2. นำเอกสารไปยื่นยังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่พักอาศัยของตนเอง ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบ หากไม่มีปัญหาใดก็รอเวลา 1-2 สัปดาห์ ทางสำนักงานฯ จะโอนเข้าบัญชีที่แนบไว้อัตโนมัติ

3. กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน หรือมีข้อผิดพลาดอื่น ทางเจ้าหน้าที่จะชี้แจงและอธิบายเป็นกรณีเพื่อให้ถูกต้องทุกขั้นตอน

4. สามารถให้ผู้อื่นยื่นเอกสารแทนได้ แต่ต้องมีการทำใบมอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจต้องนำบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจรวมถึงบัตรประชาชนของตนเองไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

ดังนั้นขอเชิญชวนพี่น้องผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองในด้านทันตกรรม ทำฟัน ประกันสังคม 2565 และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามที่ระบุเลย