นายจ้างบังคับให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้หรือไม่

นายจ้างบังคับให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้หรือไม่

Knowledge 0

ทำงานล่วงเวลา
 

ถาม : บริษัทบังคับทำโอทีได้หรือไม่ นายจ้างบังคับให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้หรือไม่

ตอบ : ถ้าตอบสั้น ๆ ก็ต้องบอกว่าบังคับไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราว ๆ ไปครับ แต่จริง ๆ ต้องดูรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมด้วย เช่น ในกรณีที่ลักษณะงานหรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นงานฉุกเฉิน หรือเป็นงานอื่นตามที่กำหนดในกฎหมาย นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้เท่าที่จำเป็นครับ

นอกจากนี้แล้วนายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดได้สำหรับกิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนส่ง ร้านขายอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล หรือกิจการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงได้อีกด้วยครับ